data.teacher.lastname

Багш:

Б.Ууганбаяр

Төрөл:

Бизнес
Үнэлгээ:

39000₮

30000₮

Танилцуулга
Танилцуулга 02:03
Хичээлийн материал
Хичээлийн материал 02:07
Бизнес төлөвлөгөө боловсруулах бэлтгэл үе шат
Бизнес төлөвлөгөөний бүтэц 09:33
Бизнес төлөвлөгөөний тухй үндсэн ойлголтууд 10:31
Компанийн бизнесийн стратегийг SWOT шинжилгээ болон гүйцэтгэлийн гол үзүүлэлтүүдийг шинжлэх замаар тодорхойлох
SWOT шинэжилгээ ба бизнесийн гадаад орчны макро шинжилгээ 12:46
Бизнесийн гадаад орчны микро шинжилгээ ба дотоод орчны шинжилгээ 11:46
Үндсэн SWOT шинжилгээ 10:58
SWOT шинжилгээний үр дүн, шийдэл боловсруулалт 05:10
SWOT шинжилгээнд үндэслэн бизнесийн стратегийг сонголтыг тодорхойлох 12:49
Компанийн бизнесийн стратеги болон түлхүүр стратегийг тодорхойлох 08:16
Бизнес стратегийн гүйцэтгэлийн үнэлгээ
Бизнес стратегийн гүйцэтгэлийн үнэлгээ 14:32
Нэгжийн бизнес стратегийг боловсруулах
Нэгжийн бизнес стратеги ба гүйцэтгэлийн үнэлгээ 10:59
Технологийн стратеги 07:12
Үйлдвэрлэлийн стратеги 16:33
Маркетингийн стратеги 1-р хэсэг 08:08
Маркетингийн стратеги 2-р хэсэг 10:19
Хүний нөөцийн стратеги 13:57
Санхүүгийн стратеги 1-р хэсэг 05:03
Санхүүгийн стратеги 2-р хэсэг 12:20
Зардалын стратеги 1-р хэсэг 11:16
Зардалын стратеги 2-р хэсэг 06:33

Танд зориулсан

Powered by Meworld