data.teacher.lastname

Багш:

Э.Ананд

Төрөл:

Санхүү Хөрөнгө Оруулалт
Үнэлгээ:

45000₮

Танилцуулга
Танилцуулга 01:58
Хичээлийн материал
Хичээлийн материал 02:07
Хичээлийн зорилго
Хичээлийн зорилго 04:20
Үндсэн ойлголт ба онолын хэсэг
Дүрслэх ур чадвар 05:48
Сэдэв 08:09
Өнгө ба дүрс 06:37
Өнгө ба дүрсний дасгал 06:13
Анхаарлыг хэрхэн татах вэ? 08:47
Анхаарлыг татах дасгал 05:12
Загварын зарчим 06:25
Дашбоард 07:28
Дашбоард байгуулах
Шугаман график байгуулах 13:54
Area график оруулах 03:56
Column график байгуулах 04:59
Pie график байгуулах 10:22
Pie графикт зүү нэмэх 01:03
Pie графикийн нэмэлт тохиргоо 02:32
4 төрлийн pie график байгуулах 12:03
Босоо дашбоард байгуулах
2 төрлийн босоо график 13:19
Waterfall ба Area график байгуулах 08:50
Column график байгуулах 11:38
Балансын мэдээллийг цэгцлэх 07:07
Дүгнэлт
Хичээлийн дүгнэлт 03:41

Танд зориулсан

Powered by Meworld